De Technische Commissie (TC) houdt zich onder andere bezig met ontwikkeling van normen en wet- en regelgeving, zowel nationaal als internationaal, en er zijn daarbuiten ook een aantal waar we een mening over vormen. Het doel van de TC is daarbij om, waar nodig, met kennis van zaken een relevante inbreng te hebben. Tevens willen we de leden van VLR en de buitenwereld daarover correct informeren. We belichtten nu beknopt drie thema’s, aangezien we nog in de fase van meningsvorming zitten.

Correctieve acties
Als liftfabrikanten gebreken constateren aan door hen geleverde liften, doen ze vaak een ‘correctieve actie’. In bijvoorbeeld de automobielsector noemt men dat een ‘terugroepactie’. De uitdaging is dat liften in veel gevallen niet meer in eigendom zijn van de partij die deze geleverd heeft. Neem bijvoorbeeld een aannemer die een school bouwt. En na veel jaren zijn veel liften ook niet meer in onderhoud bij de oorspronkelijke fabrikant. De AVG-wetgeving bemoeilijkt het vastleggen van persoonsgegevens. Toch is er soms een noodzaak de huidige gebouweigenaar te achterhalen en deze op het gebrek en de (soms kosteloze) oplossing te attenderen. Nu blijkt dat verschillende liftfabrikanten hier in de praktijk verschillend mee omgaan. En de vraag is, wanneer een fabrikant kan zeggen dat hij er alles aan heeft gedaan een eigenaar op te sporen, zodat hij voldaan heeft aan zijn verplichting uit hoofde van de productaansprakelijkheid. We onderzoeken op dit moment hoe dit verloopt in andere branches (voordeel, de VLR is onderdeel van FME) en hoe we kunnen komen tot een ‘modus operandi’ in de liftbranche. Alles met als doel om liften zo veilig mogelijk te laten functioneren.

Circulariteit
Op het laatste European Lift Association (ELA) congres was het thema duurzaamheid. Veel liftfabrikanten en -onderhoudsbedrijven hebben dit thema ook op de agenda gezet. Belangrijk onderdeel van duurzaamheid is circulariteit. We schakelen van de lineaire economie, waar we denken van grondstof tot bruikbaar materiaal en uiteindelijk afval, naar de circulaire economie, waar gedacht wordt in voortdurend hergebruik van materiaal. “De aarde raakt op” heeft Thomas Rau gezegd. Binnen de TC onderzoeken we welke wet- en regelgeving er komt en tevens ook hoe verschillende fabrikanten hier invulling aan geven. Op dit moment zien we vooral dat bij nieuwe liften wordt vastgelegd dat onderdelen na de gebruiksfase hergebruikt kunnen worden. Tevens zien we een opkomst van refurbished materiaal voor instandhouding van bestaande installaties. We vinden het van belang dat we scherp krijgen wat van ons verwacht wordt en hoe we hierop kunnen inspelen. Ons uitgangspunt is dat we graag willen werken aan circulariteit, maar niet omdat het ons wordt opgelegd, maar veel meer omdat we een intrinsieke motivatie voelen om een bijdrage te leveren aan onze aarde.

Digitalisering
De wereld wordt digitaal, alles verschuift naar internet en we gaan steeds meer digitaal samenwerken. Als TC onderzoeken we hoe we als liftbranche passen in dat grote geheel van Smart Buildings en Smart Cities. Ondanks dat veel liftbedrijven allerlei apps aanbieden en er gewerkt wordt in BIM, ontbreekt het vaak aan een integrale visie. Als branche maken we deel uit van een totale keten in de bouwkolom en zijn we het meest effectief als we aansluiten bij wat er al is. De uitdaging is om dat op een efficiënte manier te doen en in ieder geval bij te blijven. Maar als liftbranche hebben we de behoefte om optimaal transparant te zijn en zullen we waar nodig ook innovatief en vooruitstrevend zijn.