Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?
Branchevereniging VLR gevestigd te Zoetermeer aan de Zilverstraat 69 is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken
VLR verwerkt persoonsgegevens over jou omdat je bedrijf lid is van VLR, je gebruikmaakt van onze diensten, omdat je gegevens zelf aan ons verstrekt, of omdat je stakeholder van ons bent.
Persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • E-mailadres
 • Functie
 • Bedrijf

Overige persoonsgegevens die je via correspondentie of telefonisch actief aan ons hebt verstrekt, zoals de deelname aan een activiteit.

Waarom hebben wij gegevens nodig?
VLR verwerkt persoonsgegevens om je optimaal van dienst te kunnen zijn. Denk aan:

 • Lidmaatschapszaken
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of uitnodigingen
 • Gebruikmaking van dienstverlening van VLR

Hoelang bewaren we persoonsgegevens?
VLR bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens worden verzameld.

Delen met anderen
VLR verstrekt de door jou verstrekte (persoons)gegevens niet aan andere partijen, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van een overeenkomst of om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

Op basis van welke rechtsgronden gebruiken we je gegevens?
VLR gebruikt de persoonsgegevens voor de hierboven beschreven doelen en verwerkt jouw persoonsgegevens alleen als jij er toestemming voor hebt gegeven, het nodig is voor de uitvoering van de (lidmaatschap)overeenkomst, omdat jij en wij er een belang bij hebben dat opweegt tegen het gebruik van je gegevens, of omdat het moet volgens de wet.

Welke rechten heb je?
VLR vindt het belangrijk dat je de rechten die je volgens de wet hebt goed kunt uitoefenen. Daarom is het heel makkelijk om contact op te nemen met ons door het sturen van een mail naar VLR@fme.nl. VLR zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Je kan de volgende rechten uitoefenen:

 • het recht van inzage: je hebt het recht om inzage te krijgen in welke persoonsgegevens wij van je verwerken;
 • het recht van correctie: als de persoonsgegevens die wij van je verwerken niet juist zijn, dan heb je het recht om deze aan te laten passen;
 • het recht van verwijdering: indien wij je persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor het doel waarvoor we ze hebben gekregen, heb je het recht ons te vragen deze te verwijderen. Hier zijn een aantal uitzonderingen op, zoals onze plicht om bepaalde gegevens te bewaren voor bijvoorbeeld de belastingdienst;
 • het recht van beperking: gedurende de periode dat we bezig zijn om te bepalen of je gegevens gerectificeerd moeten worden, het bepalen van de (on)rechtmatigheid van gegevensverwerking, het bepalen of gegevens verwijderd moeten worden of je bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking, heb je het recht om de beperking van de verwerking aan te vragen;
 • het recht van dataportabiliteit: op jouw verzoek moeten wij alle persoonsgegevens die wij van je hebben overdragen naar jou of een andere organisatie naar je keuze. Je kunt alleen van dit recht gebruikmaken als de gegevens worden verwerkt op grond van toestemming of overeenkomst;
 • het recht van bezwaar: als wij gegevens verwerken op grond van gerechtvaardigd belang of algemeen belang, dan is het mogelijk bezwaar te maken waarna een belangenafweging zal volgen. In het geval van direct marketing heb je altijd het recht van bezwaar.

Beveiliging
VLR neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus. Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en/of ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via VLR@fme.nl.

Klacht indienen bij de bevoegde autoriteit: Autoriteit Persoonsgegevens
VLR vindt het belangrijk om tevreden leden, opdrachtgevers en stakeholders te hebben. Ook al doen wij er alles aan om dit na te streven, het kan voorkomen dat je niet tevreden bent. Het is mogelijk om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als het gaat om de bescherming van persoonsgegevens.